Ana Sayfa : Hakkımızda : Yönerge

Yönerge

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ
Türk Nöroşirürji Akademisi Yönergesi
(8/11/2014 , 25/01/ 2015 ,1.11.2018 ve 26.06.2021 tarihli genel kurullarda revize edilmiş hali)

Amaç ve Kapsam

Madde 1.
Türk Nöroşirürji Derneği tüzüğünün Md. 21, ‘f’ bendi hükümleri kapsamında, TNDer’ in çatısı altında, nöroşirürji felsefesi üzerine çalışmalar yapmak, nöroşirürji temel bilimlerini geliştirmek ve desteklemek, nöroşirürji alanında araştırmalar yapmak ve bu konularda strateji belirlemek, genç ve akademik gelecek vaat eden kişilerin bilimsel ve etik gelişimlerini temin etmek, diğer nörolojik bilim dallarıyla işbirliğini arttırmak ve nöroşirürji camiasının etik ve geleneklerini geliştirmek ve güçlendirmek üzere, bilimsel olarak özgür olan,

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ AKADEMİSİ kurulmuştur.

Madde 2.
Bu yönergenin amacı, kurulmuş olan Türk Nöroşirürji Akademisi’nin çalışma esas ve usullerini TNDer tüzüğü çerçevesinde belirlemektir.

Tanımlar

Madde 3.
Bu yönergede geçen:
a)Tüzük: TNDer Tüzüğünü
b)Başkan: TNDer Yönetim Kurulu Başkanını
c)Akademi Başkanı: TNA Başkanını
d)Toplantı: TNA olağan toplantılarını
e)Akademi: TNA’yı
f)TNA Konferansı: Her yıl akademi tarafından düzenlenecek Yüksek Lisans- Doktora düzeyindeki toplantıyı (kongreyi) ifade eder.

TNA Çalışma Usul ve Esasları

Madde 4.
TNA aşağıdaki amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterir:
1. Türk nöroşirürji bilimini çağdaş standartlara uygun düzeyde tutabilmek, sürekli yenilenip güçlenmesini temin etmek ve nöroşirürji camiasının etik ve geleneklerini geliştirmek ve güçlendirmek üzere çalışmalar yapmak,
2. Nöroşirürji felsefesi, öğretimi, eğitimi ve araştırmaları konusunda planlamalar, çalışmalar yapmak ve TNDer Yönetim Kurulu’na bu konuda stratejik görüş bildirmek,
3. Nöroşirürji temel bilimlerinin gelişmesi ve desteklenmesi konularında stratejiler belirlemek,
4. İhtiyaç halinde TNDer kurulları ve/veya Eğitim Öğretim kurulları ve kurumları ile işbirliği yaparak Türk nöroşirürji biliminin yükselmesi amacına yönelik uzun dönem planlamalarda bulunmak,
5. Genç ve gelecek vaat eden akademik kişilerin bilimsel ve etik gelişimlerini temin etmek,
6. Diğer nörolojik bilim dallarıyla ilişkileri arttırmak ve diğer ülkelerin Nöroşirürji Akademileri ile ilişkilerin oluşturulması ve müşterek faaliyetler düzenlenmesi gibi konularla uğraşmak ve öneriler geliştirmek,
7. En az senede bir defa Yüksek Lisans- Doktora düzeyinde bilimsel toplantı düzenlemek ve eş zamanlı Genel Kurul yapmak,
8. TNDer Yönetim Kurulu’nun önerdiği konularda, derneğe bilimsel görüş vermek.

Madde 5.
TNA Yönetim Kurulu’nun oluşumu, görev ve yetkileri,
1. Akademi Yönetim Kurulu, TNA’nın faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu organdır. TNA Yönetim Kurulu, yönerge hükümlerine uygun olarak görevlerini yerine getirir. Yönetim Kurulu toplantılarında tutanak tutulur ve tutanağın bir kopyası TNDer Yönetim Kurulu’na, bilgi için gönderilir.
2. TNA Yönetim Kurulu, TNA üyeleri tarafından aşağıda tanımlanan usullerle belirlenen yedi asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Bu yedi üye aşağıda belirtilmiştir:
a) TNA Genel kurulunda bu yönetmelikte belirlenen usulle seçilmiş TNA Başkanı
b) Bir önceki TNA Başkanı, (hayatta olmadığı veya istifa ettiği takdirde daha önceki başkanlar sondan geriye gitmek üzere) ,
c) TNA Genel Kurulunca bu yönetmelikte belirlenen usulle seçilmiş bir sonra ki TNA Başkanı
d) TNA Genel Kurulunca seçilmiş üye ( iki yıl süreli) ,
e) TNA Genel Kurulunca seçilmiş üye ( iki yıl süreli) ,
f) TNA Genel Kurulunca seçilmiş üye ( iki yıl süreli) ,
g) TNA Genel Kurulunca seçilmiş üye ( iki yıl süreli)
g) TNA Genel Kurulunca bu yönetmelikte belirlenen usulle seçilmiş, Genel Sekreter ( iki yıl süreli) , ( yönetim kurulunda oy hakkı yoktur),
h) TNA yönetim kurulu üç asil üyesinin seçildiği Genel Kurulda ayrıca üç yedek yönetim kurulu üyesi seçilir.

   TNA Yönetim Kurulu’nun TNA Genel Kurulunca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ( dört asil ve üç yedek ) ve Genel Sekreter, gizli oy açık tasnif sistemi ile ayrı ayrı seçilir. Akademi Genel Kurulunda, oy verme yetkisine sahip üyelerin en az yarıdan bir fazlasının önerisi ve hazirunun en az üçte ikisinin açık oyla yapılan oylamada kabulü sonucunda, açık oyla oylama yapılır.

3. TNA Başkanı, aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde, Akademi Genel Kurulunca seçilir. İlk başkan, Akademi Kurucu üyeleri tarafından aşağıda belirlenen usulle seçilir.

4. TNA Yönetim Kurulu kendi aralarında bir başkan yardımcısı seçer. Daha önce Akademi başkanlığı yapmış olan Yönetim Kurulu tabii üyesi eski başkan, başkan yardımcılığına, sekreterliğine seçilemez. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ve açık oylama ile alınır. TNA Şeref Üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına istedikleri takdirde oy verme hakkına sahip olmaksızın katılabilirler. TNA Yönetim Kurulunda oylamada eşitlik olduğu takdirde, başkanın oyu iki oy sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarında çekimser oy kullanılamaz.

5. TNA Başkanının bir yıllık görev süresinin sonunda yapılan TNA Genel Kurulunda (mevcut başkanın iki yıllık görev süresinin birinci yıl sonunda) başkanlık görevini devralacak, bir sonraki başkan, Genel Kurula katılan asil üyeler, onursal üyeler ve şeref üyeleri tarafından, toplantıya katılanların salt çoğunluğu şartı ve gizli oy, açık sayımla seçilir. Bu şekilde seçilmiş bir sonraki başkan Akademi Yönetim Kurulunun, oy hakkına sahip tabii üyesidir.

6. TNA Yönetim Kurulu yılda en az iki defa, başkanın yazılı daveti ile toplanır (e-mail yoluyla yapılan davetler geçerlidir).

7. Başkanın yokluğunda başkan yardımcısı toplantıyı yönetir. Yönetim Kurulunca kabul gören bir mazeret bildirmeden toplantıya en az üç defa katılmayan yönetim kurulu seçilmiş üyesi Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır.

8. TNA Başkanlığı süresi iki yıldır ve bir kişi en çok bir dönem (iki yıl) başkanlık yapabilir.

9. TNA Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde çalışmalar yapmak üzere alt komisyonlar kurabilir. Alt komisyonların çalışma alanları ve çalışma yöntemleri, komisyonun kurulması ile eş zamanlı olarak Akademi Yönetim Kurulunda karara bağlanır. TNDer’de mevcut herhangi bir alt komisyon çalışma alanında, TNDer Yönetim Kurulunun yazılı onayı olmadan, TNA tarafından bir alt komisyon kurulamaz.

10. TNA Yönetim Kurulu, Akademiye üye ve aidat ödemekle yükümlü üyelerin ödemeleri gereken yıllık aidat miktarını karara bağlar. Bu aidat TNDer’e ödenir. Aidat ile ilgili itirazlar TNA Genel Kurulunda karara bağlanır.

11. TNA Yönetim Kurulu Başkanı, TNDer Yönetim Kurulu toplantılarına yazılı olarak davet edilebilir. Bu davete Akademi Başkanı veya görevlendireceği bir kişi katılmakla yükümlüdür.

Madde 6.
TNA’ si Üyelik

1.TNA’da Asil, Onursal, Şeref ve Ön üyelik olmak üzere dört tip üyelik mevcuttur:

a) Asil Üyelik:
a-1) TNDer Üyesi, TC vatandaşı ve 45 yaşını doldurmuş olması mecburidir. ( 26.06.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı )
a-2) Nöroşirürji bilim alanında, ‘Profesör’ veya ‘Eğitim Sorumlusu’ unvanına sahip olması gerekir.
a-3) TNDer disiplin yönetmeliğine (Md 3e ve 3d) göre TNDer’den veya YÖK Genel Kurul Kararı ile üniversiteden atılma, uzaklaştırılma veya çıkarılma cezası almamış olması gerekir.
a-4) Asil üye olmak için gerekli Akademik koşulları TNA Genel Kurulu belirler.
a-5) Asil üyelik için en az üç (3) asil TNA üyesinin yazılı önerisinin, Akademi Yönetim Kurulu veya başkanına asil üyelik alt Komisyonuna iletilmek üzere Akademi Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce yazılı olarak sunulması gerekir.
a-6) Akademi üyelik alt komisyonu ulaştırılan önerileri inceler ve olumlu veya olumsuz olarak önerisini Akademi Genel Kuruluna sunulmak üzere başkana iletir. Başkan kendisine iletilen önerileri gerekli gördüğü takdirde kendisi de bir inceleme yaparak, müteakip Akademi Genel Kurul gündemine alır.
a-7) TNA Genel Kurulunda yapılan gizli oylamada üyeler yazılı olarak ‘evet’ veya ‘hayır’ ibaresi ile oy verenin kimliğinin açıklanamayacağı tarzda oy kullanırlar. Toplantıda mevcut üyelerin en az üçte ikisinin evet oyunu alan aday Akademiye üye kabul edilir ve bir sonraki Akademi Genel Kurulunda Akademi Üyeliği’ni belirten sertifikası takdim edilir.
a-8) TNA’ya müracaat eden adayın 70 (yetmiş) yaşını doldurmamış olması gerekir. Yetmiş (70) yaşını doldurmuş ve yetmiş yaşından önce Akademi üyesi olmamış TNDer üyesi Nöroşirürji Uzmanları, bu yönergede belirtilen gerekli şartlara haiz oldukları takdirde, TNA Onursal üyeliğine müracaat edebilir.
a-9) Yetmiş yaşını dolduran asil üye, onursal üye olur. Ancak, aktif olarak mesleğine devam eden (devlet veya vakıf kurumunda Nöroşirürji eğitimine katılan veya serbest meslek uygulamasına devam eden) asil üye, Akademi aidatını ödemesi ve asil üye olarak devam etme isteğini yazılı olarak TNA Başkanı veya Genel Sekreterine bildirmesi şartıyla asil üyeliğe devam edebilir.
a-10) TNA asil üyeleri, Akademi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, yıllık Akademi aidatını, TNDer’e ödemekle yükümlüdür.

b) Onursal Üyelik:
b-1) TNA kurulduğunda 70 (yetmiş) yaşını doldurmuş kurucu Akademi üyeleri veya akademi kurulduktan sonra asil üye unvanını kazanan üyeler yetmiş yaşını doldurunca Akademi Yönetim Kurulu tarafından kendilerine bildirilerek onursal üye grubuna alınırlar. Md.6. a-8 de belirtilen istisnai şart geçerlidir.
b-2) Onursal üyelerin akademi yıllık aidatını ödeme yükümlülüğü yoktur.
b-3) Onursal üyeler TNA’da hak etmiş oldukları saygı ve önceliklere sahiptirler.
b-4) Onursal üyeler, Akademinin tüm toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılma, istediği takdirde toplantı kurallarına uyarak, söz alıp konuşma hakkına sahiptirler. TNA yeni üye seçiminde onursal üyeler oy verme hakkına sahiptir.
b-5) Onursal üyenin T.C. vatandaşı olması zorunludur.
b-6) Yabancı bir devletin veya Uluslararası bir Bilim Akademisine üye kabul edilmiş bir T.C. vatandaşı Nöroşirürji Uzmanı, TNA yönergesindeki Md.6, a-2, a-3, a-5, b-5 fırkalarında belirtilen şartları yerine getirdiğinin Akademi Üyelik Alt Komisyonunca tespiti ve Akademi Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olabilir. Bu uygulamada yetmiş yaş şartı aranmaz. Bu durumdaki Nöroşirürji uzmanları Onursal Üyelik için başvurabilecekleri gibi TNA Yönetim Kurulu tarafından davet de edilebilirler.

c) TNA Şeref Üyeliği:
c-1) Türk ve Dünya Nöroşirürjisine katkıda bulunmuş, ülkesini uluslararası mesleki kuruluşlarda başarı ile temsil etmiş veya Nöroşirürjinin bilimsel ve/veya teknik ilerlemesine katkıda bulunmuş, T.C. vatandaşı olan veya olmayan kişiler, hayatta olsun veya vefat etmiş olsun, TNA Yönetim Kurulu veya TNDer Yönetim Kurulunun yazılı önerisi ile ve TNA Genel Kurulunda yapılacak gizli oylamada, verilen oyların %90’ının olumlu olması ile TNA Şeref Üyesi unvanına sahip olurlar.
c-2) Şeref üyeliği oylamasının yapılabilmesi için kişinin veya kanuni mirasçılarının , sözlü olurunun, toplantıdan önce TNA Başkanı veya TNDer Başkanı tarafından alınması ve bu bilginin TNA Genel Kuruluna sunulması gerekir. Akademi başkanı oylama başlamadan önce, bu bilgi ile birlikte önerilen kişinin yaşam öyküsü, nöroşirurjiye katkısı ve adaylığı reddinin anlamı hakkında Genel Kurula bilgi verir ve bu konuda ki soruları cevaplar.
c-3) Şeref üyeleri akademinin tüm toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılma hakkına sahiptir. Ancak, TNA yeni üye seçiminde Şeref Üyeleri oy verme hakkına sahiptir.
c-4) Şeref Üyelerin, TNA yıllık aidatını ödeme yükümlülüğü yoktur.

d) TNA Ön Üyeliği;
d-1) TNDer üyesi olup, yaptığı çalışmalarla akademik bir gelecek vaat eden, etik davranış içerisinde olan, 50 yaşını doldurmamış, tercihen ‘üniversite doçenti, profesörü veya eğitim sorumlusu’ unvanını almış ve ileriki yıllarda akademi asil üyesi olmaya aday nöroşirürji uzmanları, ön üye olarak seçilebilirler ve akademi toplantılarına deneyim kazanmak için, oy hakkı olmaksızın katılabilirler.
d-2) Ön üyelik için akademi üyelerinden en az ikisinin TNA Üyelik Alt Komisyonuna yazılı önerisi gerekir. Alt Komisyon gerekli incelemeyi yaptıktan sonra önerisini (olumlu veya olumsuz kaydı ile) TNA Başkanına iletir. Başkan komisyon raporunu, gerekli gördüğü taktirde ayrı bir inceleme yaptıktan sonra kendi önerisi ile birlikte TNA Yönetim Kuruluna oylanmak üzere sunar.
d-3) TNA ön üyeleri, Akademi yıllık aidatı ödemekle yükümlü değillerdir.
d-4) TNA ön üyeleri, deneyim kazanmak için akademi yönetim kurulunca kendilerine verilen görevleri yapmakla, komisyonlarda görev almakla ve istenilen bilimsel veya idari raporları hazırlamakla yükümlüdürler.

Madde 7.
TNA Genel Kurulu;

1. TNA Genel Kurulu, yılda 1 kez olağan veya asil üyelerin üçte ikisinin yazılı müracaatı veya Yönetim Kurulu başkanının çağrısı üzerine olağan üstü toplanır.
2. Akademi Genel Kurul tarihini, toplantı saat ve yerini, toplantıdan en az otuz gün önce, akademi başkanı yazılı veya elektronik posta olarak Genel Kurula katılma yetkisi olan üyelere ve TNDer Başkanlığı’na bildirir.
3. Akademi Genel Kurul Başkanlık divanı Akademi Başkanı,  Başkan Yardımcısı,  Akademi Genel Sekreterinden oluşur. Divan başkanlığını Akademi Başkanı veya yokluğunda Başkan Yardımcısı üstlenir. Bu kişilerden herhangi birinin olmaması halinde bir diğer akademi Yönetim Kurulu üyesi Başkanlık divanına dahil olur ve en kıdemli üye başkanlığı üstlenir. Toplantı ile ilgili tutanak başkanlık divanı tarafından tutulur ve bir kopyası TNDer başkanlığına iletilir.
4. Akademi Genel Kurul toplantısı, akademiye kayıtlı Asil Üye sayısının salt çoğunluğunun mevcudiyeti ile açılır. Akademi Genel Kurul toplantısına Asil Üyelerin katılımı imza ile belirlenir ve tutanağa ilave edilir. Mazeret bildirenler , asil üye sayısından düşülerek salt çoğunluk hesaplanır.
5. Akademi Genel Kurulu salt çoğunluğun temin edilememesi nedeniyle toplanamama ihtimaline karşı, bir ay içerisinde yapılacak ikinci toplantı yeri tarihi, saati ilk duyuru ile birlikte açıklanır. Akademi Genel Kurulunun ikinci davette toplanamaması halinde, TNDer Başkanının daveti ile üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın mevcut üyelerle yapılır ve akademinin devam edip etmemesi karara bağlanır.
6. TNA Genel Kurulu, Akademi üyeliği ile ilgili çalışmaları yapmak üzere Akademi Başkanına bağlı olarak çalışacak, Akademi Genel Kurulu Asil Üyeleri arasından üç kişiden oluşan bir ‘Üyelik Alt Komisyonu’ seçer. Aynı seçimde üç yedek komisyon üyesi ayrıca seçilir. Üyelik alt komisyonun görev süresi, yönetim kurulu ile aynı olup iki yıldır. Alt komisyon, süresi bitiminde Akademi Genel Kurulunca yeniden oluşturulur.
7. Üyelik alt komisyonu, aralarında bir başkan seçer ve Akademi Yönetim Kurulu veya Akademi Başkanına yapılan üyelik önerilerini inceler. Akademiye Aday Üyelerin yönergede mevcut şartları haiz olup olmadığı ve adayın üyeliği ile ilgili önerilerini yazılı olarak müteakip genel kurula sunmak üzere bir kopyasını akademi başkanına iletir. Komisyon başkanı veya toplantıda bulunamadığı takdirde komisyonun bir üyesi, Akademi Genel Kurulunda Aday Üye ile ilgili komisyon önerisi gerekçelerini sözlü olarak açıklar ve soruları cevaplandır.
8. Üyelik alt komisyonu yedek üyelerinde görev almasına rağmen üç kişilik komisyon görevini yapamaz hale geldiği takdirde, ayrılan üye/üyeler yerine Akademi Yönetim Kurulu tarafından, görevinden ayrılan üyenin süresini tamamlamak üzere, Akademi Genel Kurul Üyelerinden biri seçilir.
9. Akademi Genel Kurulunda kararlar, yönergede aksi belirtilmedikçe katılan üyelerin salt çoğunluğunca açık oylama ile kabul edilir.

Madde 8.
TNA yeni üye seçimi, oylama ve oy kullanma usulü,

1. TNA yeni asil üye seçimi yılda bir defa, TNA Yıllık Konferansında yapılan Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.
2. TNA Başkanı ve / veya TNA si üyelik komisyonu başkanı veya komisyonun bir üyesi oylamadan önce, oylanacak aday üye hakkında akademi üyelerine bilgi verir. Yönergede belirtilen şartlara sahip olmayan aday oylanamaz ve akademi üyesi olarak kabul edilemez. Oylamanın yapılabilmesi için, akademiye kayıtlı asil üyelerinin salt çoğunluğunun salonda olması gerekir. Aday hakkında görüşmeler ve oylama esnasında salonda Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler (asil, onursal, şeref) dışında kimse bulunamaz.
3. Akademi üyeliği oylaması gizli oy ve açık sayımla yapılır. Aday üyenin TN Akademisine üye kabul edilebilmesi için verilen oyların en az üçte ikisini alması gerekir. Başkan, oylamaya geçilmeden önce salonda mevcut oy verecek üyelerin üçte iki çoğunluğunun elde edilebilmesi için gereken net sayıyı açıklar. Üçte iki hesaplamalarda aritmetik tamamlama usulü (sıfırdan sonraki rakamın beş den fazla olması halinde bir üst tam sayıya tamamlama) kullanılır.
4. Oylama sonuçları tutanakta, açık olarak evet ve hayır oyları her bir aday için ayrı ayrı sayı ile belirtilerek tutanağa yazılır.
5. Genel Kurul Toplantısı tutanağı ve alınan kararlar, toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Akademi Başkanı veya Başkan Yardımcısı ve Sekreteri tarafından yazılı ve imzalı olarak karar defterine konur ve bir kopyası TNDer Başkanlığına iletilir.

Madde 9.
TNA Üyelerinin Hakları ve görevleri;

1. TNA üyeleri akademinin yapacağı yıllık toplantılara katılmakla yükümlüdürler. Üç kez üst üste yönetim kurulunca kabul gören bir mazeret bildirmeden Akademi Genel Kuruluna katılmayan üyenin, üyeliği sona erer. Akademi başkanı üyeliği sona eren üye ilgili bilgiyi TN Akademi Genel Kurulunun bilgisine sunar. Asil Üyeliği bu şekilde sona eren üyenin, tekrar üye olması için, yeni aday üye işlemleri aynen tekrar edilir.
2. Akademi üyeleri, Akademi Genel Kurulu tarafından belirlenen yıllık Akademi aidatını her Akademi Genel Kurulundan önce, TNDer makbuzu karşılığı veya TNDer banka hesabına ödemekle yükümlüdürler. Bu aidat Akademi Genel Kurulunun başlangıcında ödenebilir. Yetmiş yaşını dolduran asil üye, onursal üye olur. Ancak, aktif olarak nöroşirürji mesleğine devam eden (kamu veya vakıf kurumunda nöroşirürji eğitimine katılan veya serbest meslek uygulamasına devam eden) asil üye, akademi aidatını ödemesi ve asil üye olarak devam etme isteğini yazılı olarak TNA Yönetim Kurulu’na bildirmesi şartıyla asil üyeliğe devam edebilir.

Madde 10.
TNA Konferansı

1. TNA Konferansı yılda bir defa yüksek lisans – doktora bilimsel düzeyinde düzenlenir. Konferans bilimsel toplantıları TNDer üyelerine, akademi üyelerine, yabancı konuşmacılara ve farklı disiplinlerden gelen konuşmacılara, toplantı katılım şartları yerine getirildiği takdirde açıktır.
2. Akademi üyelerinin, akademi konferansına aktif katılımı beklenir.
3. Konferansın özellikle genç nesle bilimsel çalışmalarında ve etik konularda yön verecek mesajları içermesi hedeflenir.
4. TNA konferansına genç nöroşirürji akademik ve araştırma görevlilerinin, ülke geneline dengeli bir dağılımla katılımına Akademi Yönetim Kurulunun, ekonomik şartların el verdiği kadarıyla, destek vermesi veya temin etmesi beklenir.5. TNA Konferansı bütçesi, toplantı tarih ve yeri TNDer Yönetim Kurulu ile birlikte, işbirliği ile yapılır.

Madde 11.
"Akademi Ödülü Şartları"

1. Ödülün adı “Türk Nöroşirürji Akademisi Ödülü”dür.
2. Amacı genç akademik nöroşirürjiyenlerin teşvikidir.
3. Adaylar nöroşirürji uzmanlık öğrencisi, nöroşirürji uzmanı, nöroşirürji öğretim görevlisi veya yardımcı doçent unvanlı nöroşirürji öğretim üyeleri olacaktır. Adayların 40 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir.
4. Çalışmalar nöroşirürji dalında klinik çalışma ya da deneysel çalışma olacaktır.
5. Duyurular Üniversitelerin nöroşirürji AD başkanları ve Eğitim hastanelerinin nöroşirürji kliniği eğitim sorumlularına gönderilecektir.
6. Aday çalışmalar TNA genel sekreterliğine gönderilecek ve kurulacak komisyonca değerlendirilecektir.
7. Çalışma aynı yıl ve bir önceki yıl içinde SCI’de indekslenen dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olacaktır.
8. Seçilen çalışma sunulması için akademi konferansına tüm masrafları akademi tarafından karşılanmak üzere çağrılacaktır. Bir sertifika ve bedeli her yıl YK tarafından belirlenecek ve TNA bütçesinden karşılanacak bir honorariumla ödüllendirilecektir.

Madde 12.
TNA Yönetim Kurulu, akademi logosunu üyelerinin geniş katılımını sağlayarak belirler ve TNDer Web sahifesinden de kolaylıkla ulaşılan kendi Akademi Web Sayfasını yapar.

Madde 13.
TNA mali konularda, bu yönergede aksi belirtilmedikçe, TNDer hükümlerine tabidir.

Madde 14.
TNA gelir ve giderleri, TNDer’e  ait ayrı bir hesapta takip edilir ve bu hesapta biriken miktar tercihen TNA ihtiyaçlarına kullanılır.

Madde 15.
Bu yönergede ön görülmemiş durumlarda TNDer tüzüğü ve Dernekler Kanunu hükümleri doğrultusunda hareket edilir.

Geçici Maddeler;

Geçici madde 1. Bu yönergenin TNDer Yönetim Kurulunda kabulü ile TNA fiilen kurulmuş olur.

Geçici Madde 2. TNA Kurucu üyeleri aşağıda adları verilen Türk Nöroşirürji Derneği Kurucu üyeleri ve TNDer önceki başkanları ve halihazır başkanıdır:

 1. Hamit Ziya Gökalp
 2. Ertekin Arasıl
 3. Özdemir Gürçay
 4. Tunçalp Özgen
 5. Yücel Kanpolat
 6. Osman Ekin Özcan
 7. Yamaç Taşkın
 8. M. Nur Altınörs
 9. M. Kemali Baykaner
 10. Kaya Aksoy
 11. M. Necmettin Pamir
 12. Ö. Selçuk Palaoğlu
 13. Mehmet Zileli
 14. Ethem Beşkonaklı
 15. Murad Bavbek
 16. Uğur Türe
 17. Zeki Şekerci

Geçici Madde 3. TNA Kurucu üyeleri, bu yönergenin TNDer Yönetim Kurulunda kabulünden en geç iki ay içerisinde, TNDer Başkanı tarafından, toplantının zamanı ve yeri belirtilerek toplantıya çağrılır. TNA Kurucu üye toplantısı çoğunluk aranmaksızın mevcut kurucu üyelerin katılımı ile gerçekleştirilir.

Geçici Madde 4.
1.
TNA Kurucular Kurulunda, kuruluşa mahsus olmak üzere T.C. kanunlarına göre profesör unvanını almış ve/veya 5 yıl klinik şefi ya da eğitim sorumlusu olarak çalışmış nöroşirürji uzmanları TNA Genel kurulu doğal üyesi (asil üyesi ) olarak ilan edilirler.
2 . TNA Kurucu üyeler toplantısında, yukardaki usulle seçilmiş olan üyeler arasında bir kişi TN Akademisine iki yıl süre ile başkanlık etmek üzere açık oy, açık tasnifle seçilir.

Geçici Madde 5. TNA Kurucu üyeleri toplantısı sonunda , kurucu üyelerden
70 yaşını doldurmuş olanlar, onursal üye olurlar. Md 6, a-9 istisnai şartlar geçerlidir.

Geçici Madde 6. TNA Kurucu Üyeler Genel Kurulunda, TNA Başkanlık seçiminin tamamlanması ile kurucu üyelerin görevi sona erer ve TNA Başkanı akademi Asil ve Onursal üyelerini müteakip en geç iki ay içerisinde toplantıya çağırır.                   

Geçici Madde 7. TNA Başkanının çağrısı üzerine toplanan TNA Genel Kurulu, Asil Üyelerinin mevcudiyeti ile Akademi Başkanının yönetiminde açılır ve bu yönergenin ilgili Genel Kurul hükümleri doğrultusunda çalışmalarına başlar.                         

Geçici Madde 8. TNA Genel Kurulu ilk toplantısında aşağıdaki seçimleri ve kararları gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapar:

1. Akademi Yönetim Kurulu üyesi olacak dört asil ve üç yedek üyeyi asil üyeler arasından gizli oy açık tasnifle seçer.
2. Akademi Asil Üyeleri arasından, üç Asil üç Yedek olmak üzere ‘Üyelik Alt Komisyonu’ üyelerini gizli oy açık tasnifle seçer.
4. TNA Başkanı tarafından önerilen alt komisyonları ve kabulü halinde üyelerini seçer.
3. Geçici 8. Maddenin 1. ,2. ve 3. alt başlıklarında belirtilen seçimler, oy verme yetkisine sahip üyelerin en az yarıdan bir fazlasının önerisi ve hazirunun en az üçte ikisinin açık oyla yapılan oylamada kabulü sonucunda, açık oyla oylama yapılır.

Geçici Madde 9. Seçilmiş olan TNA Yönetim Kurulu üyeleri, Akademi Genel Kurulunun hitamında, akademi başkanının yönetiminde toplanarak kendi aralarından bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler.

Geçici Madde 10. Bu yönergeyi TNA kuruluşuna kadar TNDer Yönetim Kurulu Başkanı , daha sonra TNA Başkanı yürütür.

TN Akademisi Yönergesi ilave ve değişiklikler:
1.    25 Ocak 2015 tarihli genel kurulda , akdeminin sekreteryasını yürütmek üzere , akademi başkanına bağlı olarak çalışacak akademi aktif üyeleri arasından bir genel sekreter seçilmesine, genel sekreterin, akademi yönetim kurulunun oy hakkı olmayan tabii üyesi olmasına, akademinin sekreterya işlerinin yürütülmesinden akademi başkanına karşı sorumlu olmasına , görev süresinin akademi başkanın süresi ile sınırlı olmasına ve genel sekreterin süresi bitiminde genel kurulca yeni genel sekreter seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 
© 2024 Türk Nöroşirürji Akademisi Tüm Hakları Saklıdır
 
 LookUs & Online Makale