Ana Sayfa : Üyelik : Üyelik Koşulları

Üyelik Koşulları

TNA’ si Üyelik Koşulları
1.TNA’da Asil, Onursal, Şeref ve Ön üyelik olmak üzere dört tip üyelik mevcuttur:

a) Asil Üyelik:
a-1) TNDer Üyesi, TC vatandaşı ve 50 yaşını doldurmuş olması mecburidir.
a-2) Nöroşirürji bilim alanında, ‘Profesör’ veya ‘Eğitim Sorumlusu’ unvanına sahip olması gerekir.
a-3) TNDer disiplin yönetmeliğine (Md 3e ve 3d) göre TNDer’den veya YÖK Genel Kurul Kararı ile üniversiteden atılma, uzaklaştırılma veya çıkarılma cezası almamış olması gerekir.
a-4) Asil üye olmak için gerekli Akademik koşulları TNA Genel Kurulu belirler.
a-5) Asil üyelik için en az üç (3) asil TNA üyesinin yazılı önerisinin, Akademi Yönetim Kurulu veya başkanına asil üyelik alt Komisyonuna iletilmek üzere Akademi Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce yazılı olarak sunulması gerekir.
a-6) Akademi üyelik alt komisyonu ulaştırılan önerileri inceler ve olumlu veya olumsuz olarak önerisini Akademi Genel Kuruluna sunulmak üzere başkana iletir. Başkan kendisine iletilen önerileri gerekli gördüğü takdirde kendisi de bir inceleme yaparak, müteakip Akademi Genel Kurul gündemine alır.
a-7) TNA Genel Kurulunda yapılan gizli oylamada üyeler yazılı olarak ‘evet’ veya ‘hayır’ ibaresi ile oy verenin kimliğinin açıklanamayacağı tarzda oy kullanırlar. Toplantıda mevcut üyelerin en az üçte ikisinin evet oyunu alan aday Akademiye üye kabul edilir ve bir sonraki Akademi Genel Kurulunda Akademi Üyeliği’ni belirten sertifikası takdim edilir.
a-8) TNA’ya müracaat eden adayın 70 (yetmiş) yaşını doldurmamış olması gerekir. Yetmiş (70) yaşını doldurmuş ve yetmiş yaşından önce Akademi üyesi olmamış TNDer üyesi Nöroşirürji Uzmanları, bu yönergede belirtilen gerekli şartlara haiz oldukları takdirde, TNA Onursal üyeliğine müracaat edebilir.
a-9) Yetmiş yaşını dolduran asil üye, onursal üye olur. Ancak, aktif olarak mesleğine devam eden (devlet veya vakıf kurumunda Nöroşirürji eğitimine katılan veya serbest meslek uygulamasına devam eden) asil üye, Akademi aidatını ödemesi ve asil üye olarak devam etme isteğini yazılı olarak TNA Yönetim Kuruluna bildirmesi şartıyla asil üyeliğe devam edebilir.
a-10) TNA asil üyeleri, Akademi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, yıllık Akademi aidatını, TNDer’e ödemekle yükümlüdür.

b) Onursal Üyelik:
b-1) TNA kurulduğunda 70 (yetmiş) yaşını doldurmuş kurucu Akademi üyeleri veya akademi kurulduktan sonra asil üye unvanını kazanan üyeler yetmiş yaşını doldurunca Akademi Yönetim Kurulu tarafından kendilerine bildirilerek onursal üye grubuna alınırlar. Md.6. a-8 de belirtilen istisnai şart geçerlidir.
b-2) Onursal üyelerin akademi yıllık aidatını ödeme yükümlülüğü yoktur.
b-3) Onursal üyeler TNA’da hak etmiş oldukları saygı ve önceliklere sahiptirler.
b-4) Onursal üyeler, Akademinin tüm toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılma, istediği takdirde toplantı kurallarına uyarak, söz alıp konuşma hakkına sahiptirler. TNA yeni üye seçiminde onursal üyeler oy verme hakkına sahiptir.
b-5) Onursal üyenin T.C. vatandaşı olması zorunludur.
b-6) Yabancı bir devletin veya Uluslararası bir Bilim Akademisine üye kabul edilmiş bir T.C. vatandaşı Nöroşirürji Uzmanı, TNA yönergesindeki Md.6, a-2, a-3, a-5, b-5 fırkalarında belirtilen şartları yerine getirdiğinin Akademi Üyelik Alt Komisyonunca tespiti ve Akademi Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olabilir. Bu uygulamada yetmiş yaş şartı aranmaz. Bu durumdaki Nöroşirürji uzmanları Onursal Üyelik için başvurabilecekleri gibi TNA Yönetim Kurulu tarafından davet de edilebilirler.

c) TNA Şeref Üyeliği:
c-1) Türk ve Dünya Nöroşirürjisine katkıda bulunmuş, ülkesini uluslararası mesleki kuruluşlarda başarı ile temsil etmiş veya Nöroşirürjinin bilimsel ve/veya teknik ilerlemesine katkıda bulunmuş, T.C. vatandaşı olan veya olmayan kişiler, hayatta olsun veya vefat etmiş olsun, TNA Yönetim Kurulu veya TNDer Yönetim Kurulunun yazılı önerisi ile ve TNA Genel Kurulunda yapılacak gizli oylamada, verilen oyların %90’ının olumlu olması ile TNA Şeref Üyesi unvanına sahip olurlar.
c-2) Şeref üyeliği oylamasının yapılabilmesi için kişinin veya kanuni mirasçılarının , sözlü olurunun, toplantıdan önce TNA Başkanı veya TNDer Başkanı tarafından alınması ve bu bilginin TNA Genel Kuruluna sunulması gerekir. Akademi başkanı oylama başlamadan önce, bu bilgi ile birlikte önerilen kişinin yaşam öyküsü, nöroşirurjiye katkısı ve adaylığı reddinin anlamı hakkında Genel Kurula bilgi verir ve bu konuda ki soruları cevaplar.
c-3) Şeref üyeleri akademinin tüm toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılma hakkına sahiptir. Ancak, TNA yeni üye seçiminde Şeref Üyeleri oy verme hakkına sahiptir.
c-4) Şeref Üyelerin, TNA yıllık aidatını ödeme yükümlülüğü yoktur.

d) TNA Ön Üyeliği;
d-1) TNDer üyesi olup, yaptığı çalışmalarla akademik bir gelecek vaat eden, etik davranış içerisinde olan, 50 yaşını doldurmamış, tercihen ‘üniversite doçenti, profesörü veya eğitim sorumlusu’ unvanını almış ve ileriki yıllarda akademi asil üyesi olmaya aday nöroşirürji uzmanları, ön üye olarak seçilebilirler ve akademi toplantılarına deneyim kazanmak için, oy hakkı olmaksızın katılabilirler.
d-2) Ön üyelik için akademi üyelerinden en az ikisinin TNA Üyelik Alt Komisyonuna yazılı önerisi gerekir. Alt Komisyon gerekli incelemeyi yaptıktan sonra önerisini (olumlu veya olumsuz kaydı ile) TNA Başkanına iletir. Başkan komisyon raporunu, gerekli gördüğü taktirde ayrı bir inceleme yaptıktan sonra kendi önerisi ile birlikte TNA Yönetim Kuruluna oylanmak üzere sunar.
d-3) TNA ön üyeleri, Akademi yıllık aidatı ödemekle yükümlü değillerdir.
d-4) TNA ön üyeleri, akademi yönetim kurulunca kendilerine verilen görevleri yapmakla, istenilen bilimsel veya idari raporları hazırlamakla yükümlüdürler.

 
© 2024 Türk Nöroşirürji Akademisi Tüm Hakları Saklıdır
 
 LookUs & Online Makale